ROG Strix SCAR 18 (2023) G834

- Thư viện
Giá trên ASUS estore 103.990.000 ₫ 125.000.000 ₫
Giá trên ASUS estore 103.990.000 ₫ 125.000.000 ₫
 • Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Giải thưởng
 • Thư viện
 • Nơi mua
 • Hỗ trợ
 • 2023 Strix SCAR 18_ Shot of the Strix SCAR 18 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
  • 2023 Strix SCAR 18_Top down view of the Strix SCAR 18
  • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen and the keyboard visible
  • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen
  • 2023 Strix SCAR 18 Off center shot of the front of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo on screen
  • 2023 Strix SCAR 18 Off center shot of the front of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo on screen
  • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with laptop closed and the light bar visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with laptop closed and the rear glow visible
 • 2023 Strix SCAR 18 Rear view of the Strix SCAR 18, with the lid partially opened and rear glow lighted up
 • 2023 Strix SCAR 18 Rear view of the Strix SCAR 18, with the lid partially opened and rear glow lighted up
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 Strix SCAR 18_Top down view of the Strix SCAR 18
 • 2023 Strix SCAR 18_Upward view of the Strix SCAR 18
 • 2023 Strix SCAR 18_ Shot of the Strix SCAR 18 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix SCAR 18_Top down view of the Strix SCAR 18
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen and the keyboard visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen
 • 2023 Strix SCAR 18 Off center shot of the front of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix SCAR 18 Off center shot of the front of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with laptop closed and the light bar visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with laptop closed and the rear glow visible
 • 2023 Strix SCAR 18 Rear view of the Strix SCAR 18, with the lid partially opened and rear glow lighted up
 • 2023 Strix SCAR 18 Rear view of the Strix SCAR 18, with the lid partially opened and rear glow lighted up
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 Strix SCAR 18_Top down view of the Strix SCAR 18
 • 2023 Strix SCAR 18_Upward view of the Strix SCAR 18
 • 2023 Strix SCAR 18_ Shot of the Strix SCAR 18 with the with the lid open, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix SCAR 18_Top down view of the Strix SCAR 18
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen and the keyboard visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo visible on screen
 • 2023 Strix SCAR 18 Off center shot of the front of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 Strix SCAR 18 Off center shot of the front of the Strix SCAR 18, with the ROG Fearless Eye logo on screen
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with laptop closed and the light bar visible
 • Strix SCAR 18_Front view of the Strix SCAR 18, with laptop closed and the rear glow visible
 • 2023 Strix SCAR 18 Rear view of the Strix SCAR 18, with the lid partially opened and rear glow lighted up
 • 2023 Strix SCAR 18 Rear view of the Strix SCAR 18, with the lid partially opened and rear glow lighted up
 • 2023 ROG SCAR 18 Profile view of the left side of the Strix SCAR 18, with DC power, HDMI, ethernet, two USB C ports, and a headphone jack visible
 • 2023 Strix SCAR 18_Top down view of the Strix SCAR 18
 • 2023 Strix SCAR 18_Upward view of the Strix SCAR 18

ASUS Footer