• Tính năng
 • Thông số kỹ thuật
 • Giải thưởng
 • Thư viện
 • Hỗ trợ
 • Front side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
  • Right side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
  • Front-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
  • Rear-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
  • Rear-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
  • ROG Loki ARGB fan with rainbow lighting effect and connectors
  • ROG Loki ARGB fan with rainbow lighting effect
 • Top side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
 • Left Side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Rear side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Front of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with connector
 • Cable list of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Colorbox of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • ROG Loki SFX-L 750W Platinum and its colorbox
 • Front side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
 • Right side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Front-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Rear-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Rear-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
 • ROG Loki ARGB fan with rainbow lighting effect and connectors
 • ROG Loki ARGB fan with rainbow lighting effect
 • Top side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
 • Left Side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Rear side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Front of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with connector
 • Cable list of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Colorbox of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • ROG Loki SFX-L 750W Platinum and its colorbox
 • Front side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
 • Right side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Front-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Rear-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Rear-side angle of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
 • ROG Loki ARGB fan with rainbow lighting effect and connectors
 • ROG Loki ARGB fan with rainbow lighting effect
 • Top side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with rainbow lighting effect
 • Left Side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Rear side of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Front of ROG Loki SFX-L 750W Platinum with connector
 • Cable list of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • Colorbox of ROG Loki SFX-L 750W Platinum
 • ROG Loki SFX-L 750W Platinum and its colorbox

ASUS Footer